Umowa najmu lokalu. Co powinna zawierać?

Dobrze sporządzona umowa najmu lokalu stanowi zabezpieczenie dla rentiera. Zastanawiasz się, co powinno się w niej znaleźć? Przeczytaj ten krótki poradnik.

Umowa najmu lokalu przede wszystkim powinna być sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach – dla każdej ze stron po jednym. Niezależnie od wzoru, jakim się posłużymy, umowa najmu musi zawierać następujące elementy:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • dane ewidencyjne rentiera i najemcy (w tym numery PESEL oraz serie i numery dowodów osobistych),
  • dokładny opis przedmiotu umowy, czyli lokalu, wraz z opisem jego metrażu, stanu i wyposażenia,
  • czas trwania umowy i warunki jej wypowiedzenia,
  • wysokość i sposób uiszczania czynszu, z wyszczególnieniem dodatkowych kosztów, jak np. media, wywóz odpadów itp.
  • prawa i obowiązki każdej ze stron, w tym warto umieścić zapis o zakazie wynajmowania lokalu osobom trzecim oraz zaznaczyć warunki wprowadzania ewentualnych zmian we wnętrzu,
  • informacja o kaucji,
  • podpisy oby stron.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.