Odśnieżanie dachów. Kto za to odpowiada?

Prawdziwa, biała  zima i obfite opady śniegu sprawiają wiele radości zwłaszcza dzieciom. Niestety dla zarządców nieruchomości i właścicieli oznacza to regularne odśnieżanie. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo przechodniów i osób użytkujących budynki. Kto dokładnie za to odpowiada i co na ten temat mówi prawo? Wyjaśniamy!

Co mówią przepisy? 

Obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu lub administracji danej nieruchomości, która zobowiązana jest do usunięcia śniegu i sopli zagrażających bezpieczeństwu przechodniów. Reguluje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (a w szczególności art. 5 tej ustawy) oraz Prawo budowlane art. 61 pkt 2, który mówi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

mężczyźni odśnieżający dach
Photo by Fritz Weichsel from Pixabay.com

Budynki wielorodzinne

Sytuacja jest jasna, jeśli chodzi o budynki jednorodzinne, wówczas obowiązek odśnieżania dachu i chodnika spoczywa na właścicielu. Kto zatem odpowiada za odśnieżanie budynków wielorodzinnych? W przypadku bloków mieszkaniowych powinni być wyznaczeni zarządcy, którzy odpowiadają za odśnieżanie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Jeżeli natomiast budynek nie ma wyznaczonego zarządcy to za odśnieżanie odpowiada każdy współwłaściciel.

Źródło: https://tuz.pl/aktualnosci/odsniezanie-dachow-i-chodnikow/

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.